10

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

12
นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 5
นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4
นางอัจฉรา เจริญสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
13
นางสาลินี  วังตาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
15
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
8
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
ตำแหน่ง เลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)
6
ดร.พิษณุ ตุลสุข
ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
2
นายนที  ขลิบทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

14

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

16
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
7
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ตำแหน่ง เลขาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
11
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
9
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
ตำแหน่ง เลขาธิการ  
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

1
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
 
ตำแหน่ง เลขาธิการ  
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

logo01 logo02 logo03 logo04 logo05 logo06 logo07 logo08
logo09 logo10 logo11 logo12 logo13 logo14 logo15