วิสัยทัศน์

1.ประสานพลังและบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

2.จัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
และสู่องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกิดใหม่

3.เสริมพลังประสานงานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะต่อรัฐบาล
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนแบบเสริมพลัง

 

 

 

 

 

logo01 logo02 logo03 logo04 logo05 logo06 logo07 logo08
logo09 logo10 logo11 logo12 logo13 logo14 logo15