กำหนดการ

การประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6

Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08-30-15.30 น.

ห้องวายุภักษ์ 5, 6 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 09.10 น.        พิธีกรนาเข้าสู่การประชุมวิชาการและชมวีดิทัศน์ ทอพ.

09.10 – 09.20 น.        กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการ
                                                 โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธาน ทอพ.

09.20 – 09.30 น.        กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการฯ

                                  โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อานวยการ สสว.

09.30 - 10.00 น.         กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ

                                   เรื่องSilver Society กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

                                   โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

                                   รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานการจัดงาน

10.00 – 10.05 น.        ประธานการจัดงานและคณะผู้บริหาร ทอพ. ถ่ายภาพร่วมกัน

 

10.05 - 10.20 น.        การแสดงลำตัด/เพลงฉ่อย คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์

 

10.20 – 10.35 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.35 – 10.40 น.        ชมวีดิทัศน์ “Silver Society”

 

10.40 – 12.00 น.        สัมมนา “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย”

                                  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                                “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย”

                                   - การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

                                   โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
                                                  หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ

                                   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช.

   

                                  ด้านสุขภาพ “การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย (Health Care)”

                                  - สถานการณ์ บทบาท หน้าที่การดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงวัย

                                  - การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย

                                  โดย นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช.

                                  พญ.ลัดดา ดาริการเลิศ
                                                กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

                                  นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
                                                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.20 น.        สัมมนา “Silver Society ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย” (ต่อ)

                                  ด้านเศรษฐกิจ “ผู้ประกอบการสูงวัย (Silver Entrepreneurship)”

                                  - 5 Trend ธุรกิจตอบโจทย์ผู้สูงวัยและแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการสูงวัย

                                  โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อานวยการ สสว.

 

                                   ด้านสังคมและการศึกษา “ความรู้เรื่องการเงินสาหรับผู้สูงวัย”

                                  - ปัญหา Media & digital Literacy ด้านการเงินในผู้สูงวัย

                                  โดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์

                                  - กรณีตัวอย่างความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ได้รับความเสียหายของกองทุนยุติธรรม

                                  โดย นางสาวมยุรี จาจรัส ผู้อานวยการสานักงานกองทุนยุติธรรม

 

14.20 – 14.30 น.        กล่าวข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยของ ทอพ. และต้อนรับสมาชิกใหม่

                                  โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ประธาน ทอพ.

14.30 – 14.45 น.        พิธีปิดการประชุมวิชาการและมอบธงให้กับเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป (สสวท.)

                                  โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อานวยการ สสว.

                                  ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์ ผู้อานวยการ สสวท.

 

14.45 – 15.00 น.        ผู้บริหารทุกหน่วยงานร่วมแสดงพลังความร่วมมือและถ่ายภาพร่วมกัน

logo01 logo02 logo03 logo04 logo05 logo06 logo07 logo08
logo09 logo10 logo11 logo12 logo13 logo14 logo15