ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจ

 

ทอพ. เกิดจาก

 

การรวมตัวขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.เฉพาะ หรือ “ทอพ.” เพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งการร่วมตั้งโจทย์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกันจากความเชี่ยวชาญในสหวิชาชีพที่หลากหลาย

ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ การขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย โดยใช้ความรู้ทั้งศาสตร์ทางสังคม

สุขภาพ กฎหมาย และการศึกษา มาทำงานร่วมกันในเชิงนโยบายและพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การบริหารจัดการระหว่างองค์กร 

ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีพ.ร.บ.เฉพาะ ขึ้นเป็นจำนวนมาก และในจำนวนนี้ได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นแล้ว

จำนวน 18 องค์กร ภายใต้ชื่อ ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือ ทอพ.  ได้แก่

 

1.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

3.สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

4. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

5. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

7. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

8. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

9. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 

10. สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

11. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

12. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 

13. สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

14. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

16. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

17. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA)

18. สำนักงานกองทุนยุติธรรม

 

logo01 logo02 logo03 logo04 logo05 logo06 logo07 logo08
logo09 logo10 logo11 logo12 logo13 logo14 logo15