โครงสร้างการบริหาร

แนวทางการขับเคลื่อน

 

1. จัดตั้งที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประกอบด้วยผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการบริหาร"
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านการพัฒนาและการทำงานของกลไก กลางระหว่างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส มีสำนักงานเลขาธิการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ 15 องค์กร และ ผู้บริหารอีกองค์กรละ 1 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหาร 1 คน ที่มาจาก การแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริหาร โดยประธานคณะกรรมการบริหารมีวาระหมุนเวียนตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบร่วมกัน
2.2 สำนักงานเลขาธิการ ตั้งอยู่ในองค์กรเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ได้แก่
(ก) เลขาธิการจำนวน 1 คน ที่เป็นบุคลากรในองค์กรเดียวกับประธาน คณะกรรมการบริหาร
(ข) ทีมงานเลขาธิการ ที่มาจากตัวแทนจากองค์กร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มการศึกษาและอื่นๆ
(ค) สำนักงานเลขาธิการทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาวาระการประชุม ประสาน การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร และบริหารจัดการ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งและขับเคลื่อน ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่าง สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
3. กิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะ ตกลงกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีองค์ ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

คณะทำงานภายใต้กำกับของ ทอพ.

            คณะทำงานภายใต้กำกับของที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ๒ คณะ ได้แก่

  1. คณะทำงานด้านระบบอภิบาลและการพัฒนาองค์กร ทำหน้าที่ ศึกษา แบ่งปันข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารกำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร และภาพรวมกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม
  2. คณะทำงานด้านการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและประชุมวิชาการ ทำหน้าที่ ศึกษาโอกาส พัฒนานโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนออกแบบกระบวนการบูรณาการในการที่องค์กรจะประสานพลังในการนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กรเพื่อไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำองค์ความรู้จากการทำงาน มาออกแบบและจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการร่วมกัน

 

 

 

logo01 logo02 logo03 logo04 logo05 logo06 logo07 logo08
logo09 logo10 logo11 logo12 logo13 logo14 logo15